We are always looking for exceptional people to join our pioneering and multidisciplinary team.1 วิศวกรไฟฟ้า หรือ วิศวกรเครื่องกล (ระบบปรับอากาศ)

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
• มีประสบการณ์เรื่องการจัดทำแบบสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2-3 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า หรือโครงการขนาดใหญ่
2 วิศวกรประสานงานโครงการ / BIM Coordinator

หน้าที่รับผิดชอบ
• เป็นผู้นำในการสร้างแบบจำลองและ Drawing ให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิศวกรรม
• ประสานงานกับผู้ออกแบบหรือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อ assign รายละเอียดงานทั้งหมดให้กับทีมงาน
• ตรวจสอบและควบคุมการสร้างแบบจำลองการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน
• อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองอาคารระบบ BIM

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา/สถาปัตยกรรม
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
• มีประสบการณ์เรื่องการจัดทำแบบสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1-2 ปี (หากเกี่ยวข้องกับด้าน BIM Software จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถบริหารจัดการและใช้งานโปรแกรมด้านแบบก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ BIM ได้ เช่น โปรแกรม Revit, Navisworks
• มีความรู้ข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร
3 วิศวกรสำนักงาน / Engineeer Officer

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
• มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
• มีทักษะการทำงานด้านเอกสาร
4 ผู้จัดการโครงการ / Project Manager

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท คณะ
• วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
• มีประสบการณ์การทำงาน 10 ปี ขึ้นไป
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
5 วิศกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล / Civil, Electrical, Mechanical Engineer

คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาก่อสร้าง, ไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
6 ช่างเทคนิคคุมงานก่อสร้าง / งานระบบ

คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 27-55 ปี (มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง)
• จบการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี ในสาขาก่อสร้าง, ไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่อาคารสูง 5 ปีขึ้นไป
7 วิศวกรโยธาอาวุโส / Senior Civil Engineer

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
• มีประสบการณ์งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง 8 ปีขึ้นไป
• มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
8 จป.วิชาชีพ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) / Safety Officer

หน้าที่รับผิดชอบ
• ควบคุมดูแล และดำเนินงานความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง จัดทำแผนงานโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• มีประสบการณ์งาน จป.วิชาชีพ สายงานการก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
• มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยพื้นฐาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9 สถาปนิกโครงการ / Project Architect

หน้าที่รับผิดชอบ
• จัดทำเอกสารการส่งมอบงาน, การตรวจ As-Built drawings และ Manual ของผู้รับเหมาต่าง ๆ เพื่อจบงานโครงงาน
• ตรวจสอบ/อนุมัติ shop drawings และควบคุมการทำงานผู้รับเหมา
• ถอดแบบประมาณราคา และเปรียบเทียบราคาค่าวัสดุและค่าแรง
• ทำงานที่ปรึกษาบริหารโครงการงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุง

คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์งานออกแบบอาคารโรงพยาบาล (พิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพฯ สถาปนิก อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
• ใช้โปรแกรม BIM, AutoCAD, MS Office และ Microsoft Project
10 วิศวกรออกแบบโครงสร้าง / Structural Design Engineer

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา/สาขาวิศวกรรมออกแบบโครงสร้าง มีประสบการณ์การทำงานออกแบบโครงสร้าง อย่างน้อย / ปีขึ้นไป
• มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา (ภย./สย.)
• สามารถใช้โปรแกรม ETABS, ADAPT-PT SAP2000 และ AutoCAD
• สามารถฟัง พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ

• ประกันสังคม
• ประกันกลุ่ม, ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต
• เบิกค่ารักษาพยาบาล OPD ได้ (ตามเงื่อนไขบริษัท)
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
• สิทธิการลา ลาพักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน)
ผู้สนใจสมัครงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
เลขที่ 3300/25-28 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. +66 2937 3456 ต่อ 1150 และ 1151
แฟกซ์ +66 2937 3555
E-mail : [email protected]
ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล คุณสุวรรณา และ คุณหทัยรัตน์